System obsługi

Aby nasz klient płacił składkę ubezpieczeniową tylko za realne ryzyko stosujemy następującą procedurę:
1.     Identyfikacja ryzyka – polegająca na określeniu jakiego rodzaju zdarzenia wewnętrzne i zewnętrzne mogą być przyczyną powstania szkód.
2.     Ocena ryzyka – polegająca na oszacowaniu jakie straty finansowe mogą wyniknąć w następstwie zaistniałych szkód.
3.     System finansowania ryzyka – polega na ustaleniu w oparciu o rachunek ekonomiczny, czy ryzyko należy ubezpieczyć w całości, w części, czy też pozostawić w całości na udziale własnym.
4.     Opracowanie programu ubezpieczeniowego – polega na optymalnym doborze rodzajów oraz zakresów ubezpieczeń niezbędnych do pokrycia ryzyk wcześniej określonych.
5.     Program ubezpieczeniowy zostaje przedłożony do oceny oraz akceptacji Zarządowi Ubezpieczającego.
6.     Zaakceptowany program przedstawiony zostaje wybranym towarzystwom ubezpieczeniowym celem wynegocjowania wymaganego zakresu ochrony oraz optymalnej składki.
7.     Wyłoniona w trakcie negocjacji najkorzystniejsza oferta zostaje przedstawiona Zarządowi Ubezpieczającego.
8.     Po ostatecznej akceptacji oferty, sporządzone zostają umowy ubezpieczenia.

Nasza rola nie kończy się z chwilą zawarcia umów ubezpieczenia !
 
W trakcie ich trwania stosujemy następujący system obsługi:

1.      Obserwacja ryzyk polegająca na śledzeniu zmian stanu zagrożenia, pojawienia się nowych, zaniku ryzyka, itp.
2.      Dokonywanie ewentualnie korekt w umowach ubezpieczenia w razie stwierdzenia zmian w ryzyku.
3.      Nadzór nad terminami obowiązywania umów, wznawiania ubezpieczeń, opłaty raty składki.
4.      Pomoc w zgłaszaniu szkód oraz sporządzaniu rachunków strat.
5.      Nadzór nad procesem likwidacji szkód oraz terminowością wypłat odszkodowań.
6.      Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.
7.      W razie pogorszenia się sytuacji finansowej ubezpieczyciela lub wystąpienia innego rodzaju zagrożenia, przeniesienia ubezpieczeń.

Przedsiębiorstwo może również doznać szkody wyrządzonej przez sprawców z zewnątrz. (osoby trzecie), w takim przypadku postępujemy następująco:
1.      Identyfikacja sprawcy szkody.
2.      Identyfikacja ubezpieczyciela sprawcy.
3.      Pomoc w ustaleniu rozmiaru szkody oraz sporządzeniu rachunku strat.
4.      Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.
Zaprezentowany powyżej system obsługi ubezpieczeń został sprawdzony w tychczasowej praktyce i spotkał się z zadowoleniem obsługiwanych przez nas klientów.

Script logo